Thursday, March 26, 2009

Stroyzek Ski Lift


Stroyzek Ski Lift
Originally uploaded by antiresonance
It's spelled Stroszek, I think.

No comments: